Loading

به سایت آزمایشگاه جامع تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خوش آمدید.

مراحل درخواست انجام آنالیز

خوش آمد گویی

 

 از تاریخ 1402/11/15 تا پایان سال جاری هیچ نمونه‌ی جهت آنالیز SEM و EDS پذیرش نمی شود

 

نظر به متمرکز شدن تمامی حساب های دستگاه های اجرایی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بدینوسیله اعلام می گردد حساب درآمدهای غیر بهداشتی و غیر درمانی این معاونت به شـماره 0108174099001 مسدود گردیده لذا شایسته است به تمامی افراد ذینفع به نحو مقتضی اطلاع رسانی صورت گرفته و شماره حساب ذیل با ذکر شناسه پرداخت جایگزین گردد.

شماره حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی IR630100004001134303042095

شناسه پرداخت 301084256124810006060000000500

 

دکتر سیروس جلیلی معاون محترم تحقیقات دانشگاه فرموده‌اند که با توجه به ضروری بودن ثبت کد طرح یا پروپوزال در سامانه رزرو تجهیزات آزمایشگاه جامع، خواهشمنداست به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی زیر مجموعه رسانده شود که ثبت کد طرح یا پروپوزال جهت رزرو و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه جامع الزامی بوده و در صورت عدم تکمیل فیلد مورد نظر خدمتی از سوی آزمایشگاه جامع تحقیقات به متقاضی ارایه نمی‌گردد و مسؤلیت ثبت نادرست کد مربوطه بر عهده ثبت کننده خواهد بود.

 

از تاریخ  1402/12/12 کلیه پرداخت ها از طریق دستگاه پوز در آزمایشگاه مرکزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام می شود. 

لینک ثبت نام

لبزنت

راهنما

رسانه جدید
Loading