آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسی- لاتین): Cytation Cell Imaging Reader
مدل دستگاه: Cytatyon5
سال ساخت : 2014
سال خرید : 1395
خاصیتهای قابل اندازه گیری : عکس برداری از سلول‌ها و بافت‌های زنده
زمینه های کاربردی: مهندسی , پزشکی , کشاورزی , بیوتکنولوژی و ...

 

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

هزینه خدمات
 نحوه ارائه خدمات
مشاهده تعرفه آزمایشگاه جامع مجازی
 رزرو از طریق سامانه و تکمیل و ارسال فرم مربوطه

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه:

روشی برای گرفتن تصویرهای میکروسکوپی با استفاده از فلورسانس برانگیخته شده در نمونه، مناسب برای مطالعات الایزا، اندازه گیری پروتئینها، تستهای سمیت و آزمایشهای مبتنی بر سلول

کاربر دستگاه:

کمیل صدر جوادی

مدرک تحصیلی: PHD  نانوبیوتکنولوژی

شماره تماس:  34276489--083

داخلی : 215

      سوابق پژوهشی