آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسی- لاتین): میکروسکوپ نیرمی اتمی Atomic Force Microscope
مدل دستگاه: Ara Pazhohesh
سال ساخت : 2014
سال خرید : 1395
خاصیتهای قابل اندازه گیری : تصویربرداری از سطح نمونه با دقت نانومتر در راستای X و Y و آنگسترومی در راستای Z
زمینه های کاربردی علوم پایه , بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

 

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

هزینه خدمات
 نحوه ارائه خدمات
مشاهده تعرفه آزمایشگاه جامع مجازی
 رزرو از طریق سامانه

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه:

 مورد اندازه گیری

 دقت اندازه گیری


تصویربرداری از ساختارهای سطحی مواد معدنی،

پلیمرها، بیوپلیمرها، سلولهای زنده در محیط مایع و سطوح جامد

 نانومتر

کاربر دستگاه:

فتانه جعفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

شماره تماس: 38262005-083

       سوابق پژوهشی