آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسی- لاتین): میکروسکوپ الکترونی روبشی  -  Scanning Electron Microscope
مدل دستگاه:
سال ساخت :
سال خرید : 1397
خاصیتهای قابل اندازه گیری : مورفولوژی- آنالیز عنصری
زمینه های کاربردی: مهندسی , پزشکی , کشاورزی , بیوتکنولوژی و ...

 

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

هزینه خدمات
 نحوه ارائه خدمات
مشاهده تعرفه آزمایشگاه جامع مجازی
 رزرو از طریق سامانه و تکمیل و ارسال فرم مربوطه

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه:

 مورد اندازه گیری
 واحد اندازه گیری
 دقت اندازه گیری
 مورفولوژی ذرات و سایز
 میکرومتر و نانومتر
 نانومتر

کاربر دستگاه:

کمیل صدر جوادی

مدرک تحصیلی: .Ph.D  نانوبیوتکنولوژی

شماره تماس:  34276489--083

داخلی : 215

       سوابق پژوهشی

تذکر: مقاله کار تحقیقاتی مشابه نیز همراه فرم مربوطه به آدرس ایمیل مذکور ارسال کنید.

 دانلود فرم مربوطه برای رزرو دستگاه

sem

فرم مربوطه را به آدرس ایمیل

kums.SEM@gmail.com

 ارسال کنید.